System Pilots

Companies, organizations, and cities in the US and Sweden are invited to join system pilots to test new solutions and processes within automotive, industry, energy, and buildings.

The Sweden-US Green Transition Initiative (GTI) is inviting companies, organizations, and cities in both the US and Sweden to join system pilots to test new solutions and processes within automotive, industry, energy, and buildings.

System pilots are a unique opportunity to test new technologies and business models in real-world conditions. They allow companies and organizations to experiment with new ideas and learn from each other.

The GTI is offering system pilots in a variety of areas, including:

Automotive: Testing new electric vehicle charging infrastructure, autonomous driving technologies, and sustainable transportation solutions. Industry: Developing new circular economy models, reducing industrial emissions, and increasing energy efficiency. Energy: Integrating renewable energy sources into the grid, developing smart grid technologies, and storing energy. Buildings: Reducing energy consumption in buildings, developing sustainable building materials, and creating healthy and sustainable indoor environments.

If you are a company, organization, or city that is interested in joining a system pilot, please visit the GTI website for more information and to submit an application.

System pilot charging infrastructure


Does your organization offer electrified solutions for building electric vehicle charging infrastructure?

Would you like to collaborate with other Swedish and American organizations to showcase your solutions in the United States? The Sweden-US Green Transition Initiative (GTI) is calling for expressions of interest from Swedish organizations to participate in a system pilot project aimed at electrifying the construction of charging infrastructure. The deadline for submission is April 28th.

If you're interested, you can find more information below (in Swedish). For any further inquiries or details, please don't hesitate to contact Johanna Eklund at johanna.eklund@gti-sweden.se.

Intresseanmälan till systempilotprojekt inom elektrifierad anläggning av laddinfrastruktur i USA Har din organisation lösningar som kan användas för att bygga laddinfrastruktur för elfordon fullt eldrivet? Är ni intresserade av att tillsammans med andra svenska organisationer visa upp era lösningar i USA, i samarbete med amerikanska städer och företag? Sweden-US Green Transition Initiative (GTI) bjuder in svenska aktörer att lämna in en intresseanmälan för att delta i ett systempilotprojekt på den amerikanska marknaden. Deadline är 28 april.

Stor potential för svenska aktörer inom elektrifierad anläggning av laddinfrastruktur i USA Elektrifiering av transportsektorn är avgörande för att uppnå nettonollutsläpp i USA år 2050. President Bidens mål inkluderar byggnation av ett nationellt nätverk av 500 000 laddstationer för elbilar och att se till att elbilar utgör minst 50 % av försäljningen av nya bilar till 2030.

Anläggning av laddinfrastruktur kan dock ha ett betydande koldioxidavtryck. Det är därför viktigt att utveckla hållbara alternativ för att minimera klimatpåverkan. Användning av fullt elektrifierade maskiner kan bidra till en betydande minskning av skadliga utsläpp i städer och många amerikanska städer har ambitiösa mål om nettonollutsläpp tidigare än 2050. Det finns därför ett stort intresse att påvisa ett system av lösningar som kan bidra till fullt elektrifierade anläggningsprojekt, och svenska företag har möjlighet att etablera sig som föregångare på den amerikanska marknaden.

Fokus på hur ett system av lösningar kan samverka och bidra till positiv påverkan Syfte med systempilotprojektet är att påvisa att fullt elektrifierad byggnation av laddinfrastruktur är möjligt i USA, och att svenska lösningar är redo att implementeras. Detta omfattar inte endast tekniska lösningar, utan även exempelvis beteenden, kultur, regelverk, samt hur de behöver utvecklas för att den önskade förändringen ska kunna förverkligas. Deltagande i projektet innebär en unik möjlighet för svenska organisationer att få exponering gentemot beslutsfattare och potentiella kunder och samarbetspartners i USA. Projektets systemfokus kommer att ge lärdomar om exempelvis gränssnitt gentemot andra aktörers lösningar, och resultat gällande genomförbarhet och klimat- och miljöpåverkan kommer att kommuniceras till en bred målgrupp.

Deltagande organisationer väntas tillhandahålla produkter eller lösningar som är redo att implementeras, samt koordinera tekniska aspekter med övriga aktörer. Produkter och lösningar inom både anläggning av infrastruktur och utvärdering av projektet i relation till utsläpp, miljö- och beteendeasketer är relevanta. Personella och finansiella resurser för att åta sig detta behöver tillhandahållas av deltagande organisationer.

GTI kommer att ansvara för koordinering av projektet samt insatser för kommunikation av resultat gentemot relevanta intressenter för att underlätta uppskalning på den amerikanska marknaden.

Anmäl intresse Anmäl intresse till Johanna Eklund (johanna.eklund@gti-sweden.se) genom att kortfattat besvara följande frågor:

Organisation samt organisationsnummer Kontaktperson E-mailadress för kontakt Telefonnummer för kontakt Beskrivning av produkt eller lösning i korthet På vilket sätt är USA av intresse? Vilken tidigare erfarenhet har organisationen på den amerikanska marknaden? Förfogar ni för tillfället över personella och finansiella resurser för att delta i ett projekt i USA under 2023? Intresseanmälan är öppen till och med 28 april och antalet platser är begränsade. Utvalda aktörer kommer att bli kontaktade i maj.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Kriterier för att söka Svenska organisationer som söker in till programmet ska:

ha en produkt eller lösning som bidrar till 100 % elektriskt driven anläggning av laddinfrastruktur för elfordon eller utvärdering av resultat av ett sådant projekt vara redo att inkluderas i ett projekt av mindre skala på den amerikanska marknaden under 2023 ha en marknadsplan för inträde, tillväxt eller samarbeten i USA Med ”svensk organisation” avses här en organisation som uppfyller ett utav följande kriterier:

svenskregistrerad organisation svenskregistrerat moderbolag utländsk organisation som har filial eller driftsställe i Sverige och där kostnaderna i projektet är hänförliga till filialens eller driftställets verksamhet`

System pilot project within last mile delivery

Expression of interest for participation in system pilot project within last mile delivery in the United States

Does your organization offer electrified mobility solutions for last mile delivery? Would you like to collaborate with other Swedish and American organizations to showcase your solutions in the United States? The Sweden-US Green Transition Initiative (GTI) is calling for expressions of interest from Swedish organizations to participate in a system pilot project aimed at electrifying the last mile delivery. The deadline for submission is April 28th.

If you're interested, you can find more information below (in Swedish). For any further inquiries or details, please don't hesitate to contact Marcus Rönngren Liu at marcus.ronngrenliu@gti-sweden.se.

Intresseanmälan till systempilotprojekt inom utsläppsfri last-mile delivery i USA Är ni ett svenskt företag eller en organisation som vill bidra till den gröna omställningen inom transportindustrin? Har ni en produkt eller tjänst som kan bidra till hållbara och miljövänliga lösningar för lastmile delivery? Vi söker innovativa lösningar som kan hjälpa oss att uppnå vårt mål att skapa en renare och grönare stad i San Jose, Kalifornien. Var med och göra en positiv inverkan och förändra sättet vi transporterar gods på. Ansök nu och var en del av förändringen! Deadline är 28 april.

Stadens utmaningar San Jose stad är USA:s 10 största stad och har beslutat att bli att ha ett nollnettoutsläpp till 2030. De två största källorna till utsläpp är transporter som står för ca 50 procent samt byggnader som står för ca 30 procent.

Staden avser att minska både tunga transporter och antalet fossildrivna fordon i staden. Genom att minska tunga transporter i staden öppnas det upp möjligheter för alternativa transporter så som gående och cyklister samt att det minska risken för trafikstockning. Samtidigt kommer ökningen av elektrifierade fordon kräva en utökning av infrastruktur för laddning etc.

Systempilot – Utsläppsfria transporter av gods Sweden-US Green Transition söker nu svenska aktörer som kan ingå i en Systempilot i staden San Jose i syfte att skapa utsläppsfria transporter av gods genom staden. Fokus ligger på att visa hur förändring kan drivas för att städer runt om i världen ska kunna införa utsläppsfria transporter.

Metoden är att utveckla en systempilot som visar på hur strategiskt utvalda lösningar tillsammans kan förändra ett system i en riktning. En systempilot pekar inte endast på behov av teknisk innovation, utan också på beteenden, kultur, regelverk, gränssnitt och marknader och hur de behöver utvecklas för att den önskade förändringen ska kunna bli verklighet. Både amerikanska och svenska aktörer välkomnas att delta i projektet.

Sweden-US Green Transition Initiative (GTI) roll GTI:s roll är att mobilisera olika intressenter inom den hållbara omställningen med det övergripande målet att skapa en reducering av växthusgaser i både Sverige och USA. Alla intresserade aktörer välkomnas att vara med. Samtidigt kartläggs viktiga satsningar, exempelvis inom teknik- eller policyutveckling, inom systemet.

Nästa steg i arbetet är att projektleda och organisera ett antal aktörer för att kunna genomföra systempiloten. GTI har i samarbete med våra partners samt staden identifierat utmaningar och söker nu ett antal innovationer som är mogna för att möta San Joses behov. Detta hoppas GTI kunna uppnå under vår och sommar, för att sedan fortsätta att lägga pusslet över hur hela systemet kan förändas.

Deltagande aktörer väntas tillhandahålla produkter eller lösningar som är redo att implementeras, samt koordinera tekniska aspekter med övriga aktörer. Personella och finansiella resurser förutsätts.

Anmäl intresse Anmäl intresse till Marcus Rönngren Liu (marcus.ronngrenliu@gti-sweden.se) genom att kortfattat besvara följande frågor:

Organisation samt organisationsnummer Kontaktperson E-mailadress för kontakt Telefonnummer för kontakt Beskrivning av produkt eller lösning i korthet På vilket sätt är USA av intresse? Vilken tidigare erfarenhet har organisationen på den amerikanska marknaden? Förfogar ni för tillfället över personella och finansiella resurser för att delta i ett projekt i USA under 2023? Intresseanmälan är öppen till och med 28 april och antalet platser är begränsade. Utvalda aktörer kommer att bli kontaktade i maj.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Kriterier för att söka Erbjudandet riktar sig till svenska organisationer (juridiska personer), som har för avsikt att i samverkan med varandra skapa en systempilot som på sikt bidrar till en hållbar omställning av transporter av gods, last-mile delivery.

Svenska organisationer som söker in till programmet ska:

ha en produkt eller lösning som bidrar till 100 % elektriskt ”last mile delivery” vara redo att inkluderas i ett projekt av mindre skala på den amerikanska marknaden under 2023 ha en marknadsplan för inträde, tillväxt eller samarbeten i USA Sökande i intresseanmälan ska vara juridiska personer i Sverige, exempelvis små, medelstora eller stora företag, forskningsinstitut, högskolor, universitet och lärosäten samt regioner eller andra offentliga organisationer. Detta är en sluten intresseutlysning där samtliga aktörer med intresset att delta välkomnas att inkomma med en ansökan.

Med ”svensk organisation” avses här en organisation som uppfyller ett utav följande kriterier:

svenskregistrerad organisation svenskregistrerat moderbolag utländsk organisation som har filial eller driftsställe i Sverige och där kostnaderna i projektet är hänförliga till filialens eller driftställets verksamhet